پلاک ثبتی ملک و جانمایی پلاک ثبتی به صورت دقیق

 

یا عرصه ملک که در طرح اصلاح اراضی زمین های مادر یا زمین های اربابی به قطعات کوچکتر تقسیم شده و به هر قطعه تقسیم شده یک پلاک ثبتی یا پلاک اصلی شماره قطعه مادر و پلاک فرعی یا شماره قطعه تقسیم شده از قطعه مادر تعلق گرفت که این پلاک ثبتی جزئی از شناسه های اصلی هر ملکی است و در سند های مالکیت نیز درج شده است و این برای پیدا کردن پلاک ثبتی هر ملک باید آدرس دقیق ملک موجود باشد تا با استفاده از مختصات یو تی ام ملک نقشه ثبتی آن استعلام گرفته شود.

 

جانمایی پلاک ثبتی به صورت دقیق

 

پلاک ثبتی ملک یا همان پلاک اصلی و فرعی قید شده در سند های مالکیت یکی از مشخصه های هر ملکی است و در این بین مالکین اسنادی از ملک دارند که در آن پلاک ثبتی ملک درج نشده است و باید برای پیدا کردن پلاک ثبتی املاک با توجه به آدرس آن ها مختصات یو تی ام از ملک را تعیین کرده و با توجه به آن نقشه ثبتی ملک استعلام گرفته شود تا با توجه به این پلاک ثبتی و نقشه ثبتی تهیه شده ملک را کار جانمایی را نیز انجام داد. در اینجا جانمایی ملک به معنای تعیین مرزهای ملک و تعیین موقعیت ملک بر روی زمین است که با توجه به پلاک ثبتی ملک مرزهای ملک تعیین میشود و در نهایت با تهیه یک نقشه یو تی ام از ملک موقعیت ملک نیز بر روی زمین مشخص می شود. این نقشه های ثبتی املاک یک محدوده را با توجه به پلاک ثبتی هایشان مشخص می کند و از آن جا که این پلاک ثبتی تعریف کننده مرزها و حدود اربعه ملک است باید با توجه به نقشه ثبتی تهیه شده مرزهای ملک نیز تعیین شود.

 

نقشه هوایی برای پلاک ثبتی و انجام جانمایی پلاک ثبتی

 

نقشه هوایی برای پلاک ثبتی و انجام جانمایی پلاک ثبتی زمانی لازم است انجام آنچه در این مقاله می‌خوانید: شود که آدرس ملک نامعلوم شده باشد در اینصورت لازم است از اسناد ثبتی ملک کمک گرفته شود و جانمایی پلاک ثبتی انجام شود انجام این عملیات از عهده کار شناس رسمی دادگستری بر می آید.

 

نقشه هوایی برای پلاک ثبتی و انجام جانمایی پلاک ثبتی

 

ممکن است فردی یک سند قدیمی از ملک خود داشته باشد اما از موقعیت ملک بی خبر باشد و در واقع اگر که افراد ملک قدیمی خود را برای مدتی طولانی رها کنند در نتیجه برای یافتن آدرس ملک به مشکل خواهد خورد و برای یافتن آدرس ملک لازم است جانمایی پلاک ثبتی انجام شود. برای انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی لازم است به فرد متخصص مراجعه نمود و کارشناس رسمی دادگستری بعنوان فرد متخصص و با تجربه میتواند انجام این امور را برعهده بگیرد. برای انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی ابتدا اسناد و مدارک قدیمی ملک جمع آوری می شود و بعد از جمع آوری اسناد قدیمی سپس از بانک اطلاعات ثبتی منطقه اسناد و مدارک ثبتی ملک استخراج می شود. با استخراج نقشه ثبتی ملک در نتیجه آدرس حدودی ملک  معلوم می شود و سپس جانمایی نقشه ثبتی بر روی زمین انجام میشود و در نتیجه حدود اربعه ملک معلوم می شود در ادامه نقشه برداری از ملک انجام می شود و نقشه یو تی ام ملک حاصل می شود و برای تهیه نقشه یو تی ام ابتدا برداشت زمینی با جی پی اس دو یا سه فرکانسه انجام میشود و سپس نقشه یو تی ام چاپ و مهر و امضا خواهد شد. این نقشه یکی از مدارک لازم برای اخذ سند تک برگ میباشد و با ارائه این نقشه و مدارک حقوقی دیگر در نتیجه سند تک برگ برای ملک صادر می شود.

 

انجام جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند

 

انجام جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند  زمانی انجام می شود که حدود اربعه ثبتی ملک بر روی زمین نا معلوم باشد. در این صورت برای مشخص کردن حدود اربعه ملک بر روی زمین می بایست عملیات جانمایی پلاک ثبتی انجام شود و برای انجام عملیات جا نمایی پلاک ثبتی باید به متخصصی مراجعه گردد که به بانک اطلاعات ثبتی ملک دست رسی داشته باشد و کارشناس رسمی دادگستری مناسب ترین فرد می باشد.

 

ممکن است فردی قصد اخذ سند تک برگ برای ملک خود را داشته باشد در این صورت لازم است نقشه یو تی ام ملک تهیه و ارائه گردد در صورتی که حدود اربعه ملک نامعلوم باشد و اطراف ملک ساخت و سازی اطراف ملک انجام نشده باشد در این صورت می بایست جانمایی پلاک ثبتی انجام شود. برای انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی می توان به فرد متخصص و دارای صلاحیتی همانند کارشناس رسمی دادگستری مراجعه نمود. این متخصص ابتدا تمامی اسناد و مدارک ملک را جمع آوری خواهد کرد و در نتیجه پس از بررسی اسناد قدیمی ملک سپس نقشه ثبتی ملک را استخراج خواهد کرد. در ادامه کارشناس با تجهیزات دقیق نقشه برداری نقشه ثبتی ملک را بر روی زمین جانمایی خواهد کرد و در نتیجه حدود اربعه ملک بر روی زمین مشخص می شود در ادامه نقشه برداری از ملک ممکن خواهد بود.

برای انجام نقشه برداری ملک و تهیه نقشه یو تی ام کارشناس از جی پی اس دو یا سه فرکانسه بهره خواهد برد و سپس برداشت زمینی را انجام خواهد داد در ادامه نقشه تهیه شده مهر و امضا میشود و این نقشه قابل ارائه به اداره ثبت اسناد خواهد بود در نتیجه اداره ثبت اسناد با دریافت این نقشه و مدارک دیگر در نتیجه سند تک برگ را صادر خواهد کرد.