بطور خلاصه در چند مورد وظایف مربوط به کارشناس رسمی دادگستری در زیر گردآوری شده است:

 تعیین هزینه های ساختمانی

فعالیت در زمینه راهها و باندهای فرودگاهی و دسترسی های شهری

مشخص نمودن حسن انجام کارها و طرحهای ساختمانی (به لحاظ فنی و اجرائی)

متره و بررسی ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی

تعدیل و تعیین اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها

نقشه برداری و پیاده کردن نقشه های ثبتی و ترازیابی

مشخص نمودن میزان خسارت و دلیل خسارت

 •مشخص نمودن سرقفلی و میزان حق کسب و پیشه و تجارت

شناخت و بدست آوردن حدود ثبتی املاک و مستغلات و افراز و مساحی و جداسازی اراضی ساختمانها

بررسی و بیان نظرات در رابطه با طرحهای جامع و تفصیلی شهری و امور مربوط به شهرسازی

رسیدگی به اختلاف فیمابین پیمانکاران مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی

مشخص کردن میزان خسارت و تعمیرات و برآورد هزینه های ساختمان (هزینه های ساخت)

تفسیر عکسهای هوائی در زمین های شهری و پیاده کردن پلاک ثبتی بر روی زمین و نقشه

ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ساختمان

متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی

تشخیص اراضی موات ، بایر و دایر از نظر ساختمانی

تشخیص و تعیین حدود ثبتی املاک و مستغلات و افراز و مساحی و تفکیک اراضی ساختمانها