کاربرد جانمایی پلاک ثبتی در شهرستان ورامین، هشتگرد و شهریار

در موارد مورد نیاز مثل موارد زیر میتوان از جانمایی پلاک ثبتی بهره برد. همچنین میتوان توجه داشت که جانمایی سند را می توانیم هم رده با سند مالکیت بدانیم.

– جانمایی پلاک ثبتی برای تداخل پلاک

– جانمایی پلاک ثبتی جهت پیدا کردن املاک گمشده

– جانمایی پلاک ثبتی جهت استعلام ثبتی