با بکارگیری نقشه  UTMاراضی شهریارموقعیت گوشه های اراضی با نکته سنجی بسیار زیاد و در حد سانتی متر و به طور اختصاصی روی کره زمین ثابت میشود.

مختصات نقشه‌های اراضی واقع در شهرستان شهریار می تواند در واحدهای مختلف بیان شود.

خصوصیات و مزایای بکارگیری نقشه یو تی ام در شهریار

۱-جانمایی واثبات موقعیت فعلی ملک و تثبیت پلاک مورد نظر در موقعیت مورد نظر

۲-تعیین شدن حدود اربعه و مساحت دقیق ملک

۳-سیر نزولی اختلافات ملکی

۴-تسهیل در جانمایی و تطبیق ملک