وظایف کارشناس رسمی دادگستری شهریار ، بر مبنای قانون کانون کارشناس رسمی دادگستری، از قرار زیر می باشد:

  1. یکی از وظایف کارشناسان رسمی این است که در مورد امور ارجاعی به آن ها، در حیطه صلاحیت خود، اظهار نظر تخصصی کنند و آن را طی یک گزارش کتبی، و در مهلت مقرر، به مرجع ذی صلاح، تحویل دهند.
  2. کارشناسان رسمی باید، نسخه‌ای از نظر کتبی خود را به مراجع ذی صلاح طی مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم، نگهداری نمایند و این امر، یکی از مهم ترین وظایف کارشناسان رسمی بشمار می رود.
  3. کارشناسان رسمی، باید، در صورت وجود جهات رد کارشناسی که دقیقا مشابه جهات رد دادرس در موارد حقوقی می باشد، موضوع را به طور کتبی اعلام، و از مبادرت به کارشناسی، امتناع‌ نمایند. در غیر این صورت، متخلف محسوب می شوند و به مجازات انتظامی، محکوم خواهند شد.
  4. ارایه نظر مستدل و صریح، از دیگر وظایف کارشناس رسمی دادگستری می باشد. آن ها باید، نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه، ضروری می باشد و یا‌ توسط شورای عالی کارشناسان، تعیین می شود، به طور کامل، در نظر خود، منعکس کند.
  5. کارشناس رسمی دادگتری، مکلف می باشد، در مواقعی که مقام صلاحیتدار معین می کند، در جلسه دادرسی یا در محلی که تعیین گردیده، حاضر شود، مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد.

اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری در شهریار

به موجب ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی، پس از رسیدن نظر کارشناس رسمی دادگستری به دفتر دادگاه شهریار ، مراتب به طرفین دعوا ابلاغ می شود. در این صورت، اصحاب دعوا می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، به دفتر دادگاه شهریار مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس، چنانچه مطلبی دارند، نفیا یا اثباتا به طور کتبی، اظهار نمایند. این ماده، به این معناست که امکان اعتراض به نظر کارشناسی، در قانون آیین دادرسی مدنی، وجود دارد.

اعتراض به نظر کارشناسی حق قانونی طرفین دعوا در روند رسیدگی می باشد که می توانند آن را اعمال کنند. به موجب ماده 257 قانون آِیین دادرسی مدنی، صدور قرار کارشناسی، می تواند به درخواست طرفین دعوا باشد؛ در این صورت، حتی اگر کارشناس، با توافق طرفین دعوا انتخاب شود، باز هم اعتراض به نظریه وی، امکان پذیر است که در این صورت نیز، مهلت اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری ، یک هفته است. بر اساس ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی، "پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه، پرونده را‌ ملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشای رای می‌ نماید."

موارد رد کارشناس رسمی دادگستری شهریار

به موجب ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی جهات رد دادرس شامل موارد زیر می باشد:

  1.  قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد ؛
  2. دادرس ، قیّم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین ، مباشر یا متکفّل امور دادرس یا همسر او باشد ؛
  3. دادرس یا همسر یا فرزند او ، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد ؛
  4. دادرس سابقا در موضوع اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد ؛
  5. بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد ؛

 دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند