انجام عملیات نقشه برداری
انجام عملیات نقشه برداری تشکیل شده از تصویر و نمایش عوارض مصنوعی و طبیعی زمین و نقشه برداری فنی که مهندس نقشه برداری به کمک آن موقعیت عوارض طبیعی یا مصنوعی رویه زمین را نسبت به هم تعیین می کند و با ترسیم برداشتهای انجام شده نقشه را تهیه می نماید.

انجام عملیات نقشه برداری زمین

تعیین موقعیت نسبی نقاط واقع در سطح زمین و یا نزدیک به آن استراتژی اصلی نقشه برداری می باشد. از این تعریف ساده چنین استنتاج خواهد شد که هدف، تعیین مختصات نقاط در سه بعد می باشد. مختصات مطلوب می تواند کارتزین (
Z,Y,X) و یا جغرافیایی (h,y,k) باشد.

بطور معمول انجام عملیات نقشه برداری شامل دو مرحله برداشت یا اندازهگیری و محاسبه و ارائه نتایج کار می باشد. در مرحله اندازه گیری، از وسایل و دستگاه ها و نیز روش های مختلفی استفاده خواهد شد تا داده های لازم برای مرحله دوم بکار گرفته شود. در مرحله دوم نیز از روشهای مختلفی استفاده می شود. در تمام روش ها، ابتدا خطاها مورد بررسی قرار گرفته و در صورت قابل قبول بودن سرشکن خواهد شد. نتایج کار به صورتهای آنالوگ (نقشه، مقاطع طولی و عرضی و ...) و یا دیجیتال(جداول، مدلهای رقومی زمین
DGM یا  DTM) ارائه می شود. انتخاب وسایل و روشهای مناسب تابع وسعت منطقه، دقت مطلوب و امکانات می باشد.

روش های کلی انجام عملیات نقشه برداری

انجام عملیات نقشه برداری مسطح

در نقشه برداری از مناطق کوچک اثر کرویت زمین تقریباً ناچیز می باشد و می توان زمین را در منطقه کوچکی مسطح در نظر گرفت و به عبارت دیگر سطوح تراز که بر امتداد شاقول عمود می باشد موازی هم بوده و در این صورت امتداد شاقول در نقاط مختلف موازی هم خواهند بود این در حالیست که حقیقتاً با فرض زمین کروی امتداد شاقول در نقاط مختلف موازی نبوده و از مرکز زمین گذر خواهند کرد. در مواقعی که زمین را مسطح فرض کنیم روش نقشه برداری مسطحه
Plane Survey) ) نام  گذاری می شود این فرضیه مادامیکه سطح منطقه مورد نظر از چند صد کیلومتر مربع تجاوز نکند قابل قبول می باشد. نقشه برداری مسطح که بعد از این از آن بنام نقشه برداری یاد خواهیم کرد برای کارهای مهندسی ، معماری ، شهرسازی، کارهای ثبت و املاکی، تجاری،صنعتی، پالایشگاهی،جاده ها، خط لوله کاربرد دارد.

- برداشت نقشه کلی به منظور مطالعات اولیه

- برداشت نقشه دقیق برای تهیه طرح و اجرا

- کنترل نهایی و تحویل کار

- کنترل پروژه ضمن اجرا

 

-پیاده کردن طرح و پروژه

 انجام عملیات نقشه برداری ژئودزی (
Geodetic Surveying )

مساحی یا انجام عملیات نقشه برداری ژئودزی معمولاً به متد یا روشی گفته می شود که برای تهیه نقشه های دقیق از یک منطقه بسیار وسیع نظیر یک کشور یا یک استان به کار  گرفته می شود و در واقع این نوع نقشه برداری جنبه ملی دارد. همچنین برای تعیین فرم و شکل زمین و علوم مربوطه به آن بکار گرفته می شود.

در این نوع عملیات نقشه برداری، زمین مسطح در نظر گرفته نمی شود بلکه انحناء آن در نظر گرفته می شود به همین جهت محاسبات روی سطح بیضوی شکلی که به جای شکل زمین انتخاب می شود انجام می گیرد.