با بکارگیری نقشه UTMیک ملک موقعیت گوشه های ان ملک با دقت بسیار زیادی و در حد سانتی متر و به طور منحصر به فرد روی کره زمین اثبات می گردد.

مختصات های این نقشه ها می تواند در واحدهای مختلف عنوان شوند.تهیه نقشه یو تی ام همچنین برای تعیین موقعیت دقیق ملک مورد تقاضای سازمانهای دولتی از جمله شهرداری ،اداره ثبت ، اداره منابع طبیعی ،جهاد کشاورزی و …. استفاده می شوند.