نقشه جانمایی پلاک ثبتی دماوند

 

جانمایی پلاک ثبتی به این معناست که مهندسان با توجه به دانش و تخصصشان بررسی های لازم را بکارگیرند تا به این موضوع بپردازند که پلاک ثبتی درج شده روی سند مربوط به همان قطعه ای است که از طرف مالکان اراضی دماوند عنوان شده است.

 

انجام فعالیت های مربوط به نقشه برداری دماوند توسط مهندسان خبره و متخصص صورت میگیرد که در واقع این افراد کارشناسان رسمی دادگستری در امور ثبتی میباشند.

 

بطور معمول برای تهیه سند تک برگی نه تنها تهیه نقشه  یو تی ام (UTM) دماوند بسیار ضروری است بلکه، نقشه جانمایی پلاک ثبتی دماوند  نیز از مدارک بسیار مهم و الزامی در این زمینه می باشد و باید به اداره ثبت ارائه گردد.

 

علاوه بر موارد گفته شده مهم و اصولی زمانی است که شخصی سند قدیمی در دست داشته ولی از محل دقیق ملک را نتوانید پیدا کند.

 

در این مواقع کارشناسان رسمی دادگستری با انطباق دادن مدارک موجود و جستجوی پلاک های ثبتی مجاورین،تهیه نقشه یو تی ام  (UTM) و ۲۰۰۰/۱ و سایر موارد جای دقیق ملک را روی نقشه های ۲۰۰۰/۱ هوایی جانمایی می کنند و محل دقیق ملک را به مالک معرفی می کنند.

 

زیرا توسط این نقشه میتوان به اطلاعاتی در زمینه یو تی ام (UTM) دسترسی پیدا کرد. و برای بکارگیری از دستگاه GPS  کنجهای ملک را روی زمین میخ کوبی کرد.