نقشه برداری اراضی کردان

هنر تعیین موقعیت های نسبی نقاط رو، بالا و یا زیر سطح زمین از اندازه گیری مستقیم یا غیرمستقیم مسافت، جهت و ارتفاع در نقشه برداری اراضی کردان بطور معمول کاربردی است. همچنین این نکته حائز اهمیت است که اندازه گیری ها فقط در صفحه افقی انجام می شود.

همچنین نقشه برداری اراضی کردان در واقع مشخص کردن موقعیتهای نسبی اشیاء مختلف در سطح زمین با اندازه گیری فواصل افقی بین آنها و تهیه نقشه در مقیاس متنوع است.

اصول و قواعد نقشه برداری در شهرستان کردان

در نقشه برداری کردان از قوانین پایه ‌ای که متدهای متنوع نقشه برداری براین اساس تنظیم شده استفاده می شود.

پیمایش

فعالیت پیمایشی بطور معمول نتیجه بخش است. در این حالت میتوان به این نتیجه رسید که، هنگامی که اراضی کردان مورد بررسی قرار گرفته می شود، ابتدا یک سیستم کنترل نقاط شکل می گیرد که منجر به پوشش کل اراضی با دقت بسیار بالایی می گردد. سپس جزئیات با روش های دقیق تر ثبت خواهد شد.

خلق کار با این روش بدلیل جلوگیری از انباشت خطاها و کاهش خطاهای جزئی میباشد که در غیر این صورت اگر روند معکوس دنبال شود ، خطاها سیر صعودی دارد، بنابراین پایان کار را نمیتوان کنترل کرد.

نقاط مرجع

مطابق این اصل، موقعیت نسبی اراضی که باید مورد بررسی قرار گیرد باید با اندازه گیری حداقل دو نقطه مرجع (Reference)، توجیه شود.

اگر “P” و “Q” دو نقطه مرجع روی زمین باشند، می توان موقعیت هر نقطه دیگری مانند “R”را با روش های مستقیم بدست آورد. اگرچه یک روش واحد برای تعیین موقعیت نسبی “R” با توجه به نقاط مرجع “P” و “Q”کافی است، لازم است هر دو روش را برای تعیین موقعیت نقطه “R” بکاربرد.

در حالی که اندازه گیری های انجام شده در هر دو روش اول و دوم در یافتن نقطه “R” مفید خواهد بود، اندازه گیری های صورت گرفته در روش دیگر به عنوان یک چک کار استفاده میشود.

نقشه برداری شهرستان کردان در مهندسی عمران

انواع نقشه برداری اولیه دو گروه هستند:

نقشه برداری هوایی کردان

نقشه برداری ژئودزیک کردان