وظایف کارشناس رسمی دادگستری دماوند

وظایف کارشناس رسمی دادگستری دماوند ، بر مبنای قانون کانون کارشناس رسمی دادگستری، از قرار زیر می باشد:

  1. یکی از وظایف کارشناسان رسمی این است که در مورد امور ارجاعی به آن ها، در حیطه صلاحیت خود، اظهار نظر تخصصی کنند و آن را طی یک گزارش کتبی، و در مهلت مقرر، به مرجع ذی صلاح، تحویل دهند.
  2. کارشناسان رسمی باید، نسخه‌ای از نظر کتبی خود را به مراجع ذی صلاح طی مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم، نگهداری نمایند و این امر، یکی از مهم ترین وظایف کارشناسان رسمی بشمار می رود.
  3. کارشناسان رسمی، باید، در صورت وجود جهات رد کارشناسی که دقیقا مشابه جهات رد دادرس در موارد حقوقی می باشد، موضوع را به طور کتبی اعلام، و از مبادرت به کارشناسی، امتناع‌ نمایند. در غیر این صورت، متخلف محسوب می شوند و به مجازات انتظامی، محکوم خواهند شد.
  4. ارایه نظر مستدل و صریح، از دیگر وظایف کارشناس رسمی دادگستری می باشد. آن ها باید، نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه، ضروری می باشد و یا‌ توسط شورای عالی کارشناسان، تعیین می شود، به طور کامل، در نظر خود، منعکس کند.
  5. کارشناس رسمی دادگتری، مکلف می باشد، در مواقعی که مقام صلاحیتدار معین می کند، در جلسه دادرسی یا در محلی که تعیین گردیده، حاضر شود، مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد.