کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه امور ثبتی با توجه به اختیاراتشان فعالیت‌های زیر را در هشتگرد انجام می دهند:

  1. جانمایی پلاک ثبتی جهت ارایه به شهرداری ، اداره ثبت یا سایر ادارات دولتی همراه با تعیین وضعیت گذر و قطعات مجاور ، جانمایی بر روی نقشه های گوگل و نقشه های هوایی سنوات گذشته جهت تعیین موقعیت پلاک های گم شده با توجه به اسناد و مدارک موجود، تعیین حدود اربعه قطعات ثبتی ، تعیین متراژ دقیق ، امور نقشه برداری و ثبتی و تعیین مختصات ثبتی  UTM ، نقشه برداری با کمک دوربین جهت ارایه به شهرداری  ، اداره ثبت ، امور مربوط به تداخل پلاکهای ثبتی و تعیین کمبود یا مازاد طول پلاک ثبتی نسبت به گذر و قطعات مجاور ، تعیین موقعیت دقیق پلاک و

اراضی گمشده … را در اختیار بخش خصوصی و دولتی قرار می دهند.

  1. برای کنترل حدود املاک و اراضی و بررسی موقعیت موجود پلاک و تطابق حدود اربعه درج شده در سند مالکیت ، علاوه بر نقشه برداری و بررسی ابعاد قطعات مجاور بر اساس سند و همچنین وضعیت موجود ، جهت دقت بیشتر نقشه های تفکیکی منطقه نیز در مواردی به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری باید بررسی شود.
  2. فعالیت های مربوط به نقشه برداری و ثبتی و تعیین متراژ دقیق املاک و اراضی، بررسی اضافه یا کمبود متراژ قطعات ثبتی و عدم تطابق سند با موقعیت و وضعیت موجود ، تعیین موقعیت دقیق پلاک و اراضی گمشده ونشانه گذاری و تعیین مختصات ثبتی utm  با کمک دوربین های نقشه برداری ، دستگاه gps و بر اساس اسناد و مدارک توسط کارشناسان رسمی دادگستری با صلاحیت مربوطه انجام می گیرد.
  3. همچنین افراد باید قبل از عقد بیع سوابق ثبتی مورد معامله را با یک استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک تحصیل کنند.

مالکیت اشخاص در هر دو حالت مفروز یا مشاع به صورت دو اصل کلی است: که یا طبق مواد 22-47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده یا به صورت مالکیت بلا ثبتی ، ملکی در اختیار و تصرف فردی است بدون آنکه ثبت شده باشد.

با توجه به سهولت در امر تحصیل سوابق ثبتی املاک با یک استعلام ساده از ادارات ثبت اسناد و املاک، میتوان گفت که: زمانی که ملک دارای سابقه ثبتی باشد بهترین راه این است که هنگام عقد قرارداد مبلغی بابت تنظیم سند اعم از مشاع یا مفروز در دفاتر اسناد رسمی نزد خریدار باقی مانده و به فروشنده تمام ثمن معامله پرداخت نشود تا زمانی که سند به صورت قطعی انتقال یابد.

همچنین باید اشاره کرد که افراد اگر قبل از واگذاری قطعی و پس از پرداخت مقدار قابل توجهی از وجه دچار مشکل حقوقی با فرد فروشنده شدند نباید در دادگاه دعوای اثبات مالکیت مطرح کنند، چون اگر ملک دارای سوابق ثبتی باشد دعوای اثبات مالکیت توسط دادگاه بررسی نخواهد شد و فقط منجر به اتلاف وقت و هزینه میگردد.

بنابراین باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به دادگاه ارائه شود که در این صورت به لحاظ ثبتی بودن ملک دعوی صحیح و منتهی به نتیجه خواهد گردید.

با توجه به پرونده‌های حقوقی دادگستری 20 درصد انها تحت عنوان اثبات مالکیت مطرح شده که غالباً 90 درصد آن‌ها پذیرفته نمیشود. از همین رو گفته میشود که در نوع دادخواست خود به دادگاه مبنی بر اثبات مالکیت یا الزام به تنظیم سند دقت کنند.

در قراردادهای تنظیمی راجع به املاک در هشتگرد حتماً پلاک ثبتی ملک، حدود اربعه ملک و مشخصات ملک دقیق باید تعیین گردد و مشخصات خریدار و فروشنده نیز دقیقاً عنوان گردد. ذکر تاریخ دقیق، میزان وجه پرداختی و نحوه پرداخت نیز در عدم شکل‌گیری مشکلات بعدی بسیار اهمیت دارد.