اصول و تعاریف اجزاء انجام عملیات نقشه برداری دماوند

 

اصل کلیات به جزئیات

 

نقشه برداری طبق اصل " از کلیات به جزئیات " انجام می شود به صورتی که در نقشه برداری های نسبتاً وسیع مانند تهیه نقشه از یک منطقه وسیع در دماوند اولین کاری که انجام می شود برقراری یک شبکه نقاط کنترل است بطوری که موقعیت این نقاط نسبت به هم با روشهای دقیق نقشه برداری تعیین می شوند این نقاط را که در اصطلاح نقشه برداری نقاط کانوا (Caneva) یا نقاط مبنا می نامیم در زمین بوسیله علائم دائمی مخصوص ثابت می شوند و بعد از آن با استفاده از این نقاط مبنا نسبت به برداشت سایر عوارض استفاده می گردد که متشکل از سایت است و سپس بین این نقاط با روشهای سهل تری نقاط کنترل ثانوی یا درجه 2 انتخاب می شود.

پس از آن بین این نقاط انجام عملیات نقشه برداری صورت می گیردو به طوریکه قابل رویت است از کل به جزء انجام عملیات نقشه برداری انجام می گیرد. منظور از روش کلیات به جزئیات آن است که از اجتماع خطاها که در انجام عملیات نقشه برداری و اندازه گیرها غیر قابل اجتناب است جلوگیری شود و در صورتیکه این خطاها وجود داشته باشد با مقایسه با نقاط مبنا تعیین و بر طرف شود.

 

کانوای انجام عملیات نقشه برداری دماوند

در نقشه برداری از یک منطقه دماوند نمی توان کار را با برداشت جزئیات شروع کرد و به مرور زمان از هر تکه به تکه بعدی پرداخت، زیرا به این ترتیب مشکلات زیر به وجود خواهد آمد:

  • خطاها به هم افزوده می شود.
  • دقت برداشت در قسمتهای مختلف منطقه یکسان نخواهد بود.
  • عملیات برداشت به زمان خیلی طولانی نیاز دارد.

 

به این جهت در عملیات نقشه برداری دماوند،  اسکلتی را ایجاد می نمایند که اصطلاحا" کانوا یا شبکه نقاط کنترل نام دارد و سپس بر اساس آن به برداشت سایر نقاط پرداخته می شود. نقاط کانوا دارای دو نوع مسطحاتی و ارتفاعی می باشد که در صورت امکان برای سهولت محاسبات مناسب تر است  که این نقاط  بر هم منطبق باشند. نقاط کانوا معمولا" به نحوی انتخاب می گردند که به تمام نقاط ساختگاه (site ) دید داشته باشند و از مجموعه آنها بتوان تمام نقاط ساختگاه (site )  را تحت پوشش قرار داد ، علاوه بر این ها برای ایجاد دقت بیشتر در کنترل نقاط کانوا بهتر است هر یک از نقاط حداقل به دو نقطه دیگر دسترسی و دید داشته باشد.  برای هر ساختگاه (site ) با مساحتهای متوسط تا بزرگ، احداث حداقل سه بنچ مارک (BENCH MARK) ضروری به نظر می رسد. این نقاط برای کنترل سایر برداشتها در ساختگاه (site )  ایجاد شده و موقعیت آنها باید طوری انتخاب شود که حتی الامکان بر همدیگر دید داشته باشند  و تشکیل یک مثلث دهند، همچنین در عملیات ساختمانی یا تحت تأثیر  شرایط جوی صدمه نبینند،  بدین علت از نشانه های بتن ریزی شده استاندارد برای این منظور استفاده می شود. برای تعیین حدود ساختگاه (site )  با توجه به این بنچ مارک  های اصلی،  از نقاط مختصات دار  سازمان نقشه برداری یا سایرنقاط دارای مختصات معلوم-  که مثلا" برای سایر پروژه ها احداث گردیده اند- استفاده می گردد. البته در صورت عدم استفاده از نقاط سازمان نقشه برداری،  اطمینان از صحت مختصاتی این نقاط ضروری بوده ولازم است به طرق مقتضی این امرکنترل گردد. در انتخاب محل بنچ مارک ها،  باید سعی شود تا این نقاط در موقعیت بناهای بعدی یا نزدیک به محل عملیات ماشین آلات ساختمانی یا در نزدیکی مسیل ها و یا ترانشه ها واقع  نشوند تا از صدمات  احتمالی به آنها جلوگیری شود. سایر نقاط  کانوا که برای برداشت جزئیات  ساختگاه (site )  مورد استفاده  قرار می گیرند، می توانند از میخهای موقت چوبی یا فلزی تشکیل شوند. تعیین مختصات و محدوده ساختگاه (site ) غالبا" بر اساس سیستم  مختصاتی UTM صورت می پذیرد. پس از مشخص شدن شبکه نقاط کنترلی ساختگاه (site )، می توان هر سیستم مختصات دلخواه را- که برآورنده نیازهای موجود باشد و به ساده تر شدن  محاسبات و عملیات بعدی کمک نماید - انتخاب نمود.