نقشه برداری شهرستان دماوند در مهندسی عمران

انواع نقشه برداری اولیه دو گروه هستند:

نقشه برداری هوایی دماوند

نقشه برداری ژئودزیک دماوند

اصول نقشه برداری هوایی دماوند:

نقشه برداری هوایی اغلب توسط سازمان های دولتی و همچنین آژانس های خصوصی کاربرد دارد. همه ما می دانیم که زمین از نظر شکل کروی میباشد اما قطر آن به اندازه کافی بزرگ است که هواپیما را در ابعاد کوچک در نظر بگیرد. ادر این نوع بررسی از کرویت سطح زمین چشم پوشی می شود و تمامی منحنی های میزان سطح زمین بصورت صاف و موازی از هم شناخته میشوند. بطور مثال برای اراضی تعیین شده در دماوند ازنقشه برداری هوایی استفاده میشود و ابعاد منطقه کمتر از 250 کیلومتر مربع است.

اصول نقشه برداری ژئودزیک دماوند:

نقشه برداری ژئودزیک توسط سازمان نقشه برداری کشور صورت میگیرد. در این نوع بررسی شکل منحنی زمین در نظر گرفته شده است. هدف از بررسی ژئودزیکی تعیین موقعیت دقیق بر روی سطح زمین بوده و نقاطی به عنوان ایستگاه های کنترل به صورت گسترده و فواصل دور برای این موضوع تعبیه گردیده است. در این نوع نقشه برداری، ابعاد اراضی دماوند می تواند از 250 کیلومتر مربع نیز بیشتر باشد.