کارشناس جانمایی پلاک ثبتی

 

در صورتی که ملک دیوار کشی نا معلومی بر روی زمین داشته باشد. در نتیجه برای معلوم کردن این حدود بر روی زمین لازم است جانمایی پلاک ثبتی انجام شود. برای انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک می توان به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه نمود. این متخصص به جهت انجام این عملیات از اسناد و مدارک ثبتی و قدیمی ملک استفاده خواهد کرد.

 

روش جانمایی ملک

 

جانمایی پلاک ثبتی با توجه به اسناد و مدارک قدیمی ملک و همچنین اسناد ثبتی ملک انجام می شود. در نتیجه به جهت انجام این عملیات لازم است به فردی مراجعه نمود. که هم تخصص انجام این عملیات را داشته باشد و هم به بانک اطلاعات ثبتی دسترسی داشته باشد. برای انجام این عملیات ابتدا اسناد قدیمی ملک گرد آوری می شود. در واقع اسنادی همچون سند دفترچه ای، بنچاق، قولنامه، یند مادر و .. از مالک اخذ می شود. در ادامه با توجه به نقشه ثبتی ملک و با توجه به اسناد قدیمی ملک نقشه ثبتی ملک از بانک اطلاعات ثبتی استخراج می شود. نقشه ثبتی کروکی قدیمی از حدود املاک می باشد. در این نقشه همه املاک مستطیل در نظر گرفته شده است.

در ادامه با جانمایی نقشه ثبتی بر روی زمین حدود ثبتی ملک بر روی زمین معلوم می شود. با معلوم شدن این حدود بر روی زمین سپس اقداماتی برای تهیه نقشه یو تی ام انجام می شود. برای تهیه این نقشه ابتدا برداشت زمینی از عرصه ملک آغاز می شود و مختصات یو تی ام کنج های ملک بر داشت می شود در ادامه با اتمام برداشت زمینی ترسیم نقشه یو تی ام با اتوکد انجام می شود. نقشه یو تی ام تهیه شده با فرمت مورد نظر اداره در خواستی چاپ و مهر و امضا میشود. این نقشه قابل ارائه به ادارات و سازمان ها خواهد بود.