نقشه برداری اراضی کردان

هنر تعیین موقعیت های نسبی نقاط رو، بالا و یا زیر سطح زمین از اندازه گیری مستقیم یا غیرمستقیم مسافت، جهت و ارتفاع در نقشه برداری اراضی کردان بطور معمول کاربردی است. همچنین این نکته حائز اهمیت است که اندازه گیری ها فقط در صفحه افقی انجام می شود.

همچنین نقشه برداری اراضی کردان در واقع مشخص کردن موقعیتهای نسبی اشیاء مختلف در سطح زمین با اندازه گیری فواصل افقی بین آنها و تهیه نقشه در مقیاس متنوع است.

اصول و قواعد نقشه برداری در شهرستان کردان

در نقشه برداری کردان از قوانین پایه ‌ای که متدهای متنوع نقشه برداری براین اساس تنظیم شده استفاده می شود.

پیمایش

فعالیت پیمایشی بطور معمول نتیجه بخش است. در این حالت میتوان به این نتیجه رسید که، هنگامی که اراضی کردان مورد بررسی قرار گرفته می شود، ابتدا یک سیستم کنترل نقاط شکل می گیرد که منجر به پوشش کل اراضی با دقت بسیار بالایی می گردد. سپس جزئیات با روش های دقیق تر ثبت خواهد شد.

خلق کار با این روش بدلیل جلوگیری از انباشت خطاها و کاهش خطاهای جزئی میباشد که در غیر این صورت اگر روند معکوس دنبال شود ، خطاها سیر صعودی دارد، بنابراین پایان کار را نمیتوان کنترل کرد.

نقاط مرجع

مطابق این اصل، موقعیت نسبی اراضی که باید مورد بررسی قرار گیرد باید با اندازه گیری حداقل دو نقطه مرجع (Reference)، توجیه شود.

اگر “P” و “Q” دو نقطه مرجع روی زمین باشند، می توان موقعیت هر نقطه دیگری مانند “R”را با روش های مستقیم بدست آورد. اگرچه یک روش واحد برای تعیین موقعیت نسبی “R” با توجه به نقاط مرجع “P” و “Q”کافی است، لازم است هر دو روش را برای تعیین موقعیت نقطه “R” بکاربرد.

در حالی که اندازه گیری های انجام شده در هر دو روش اول و دوم در یافتن نقطه “R” مفید خواهد بود، اندازه گیری های صورت گرفته در روش دیگر به عنوان یک چک کار استفاده میشود.

نقشه برداری شهرستان کردان در مهندسی عمران

انواع نقشه برداری اولیه دو گروه هستند:

نقشه برداری هوایی کردان

نقشه برداری ژئودزیک کردان

اصول نقشه برداری هوایی کردان:

نقشه برداری هوایی اغلب توسط سازمان های دولتی و همچنین آژانس های خصوصی کاربرد دارد. همه ما می دانیم که زمین از نظر شکل کروی میباشد اما قطر آن به اندازه کافی بزرگ است که هواپیما را در ابعاد کوچک در نظر بگیرد. ادر این نوع بررسی از کرویت سطح زمین چشم پوشی می شود و تمامی منحنی های میزان سطح زمین بصورت صاف و موازی از هم شناخته میشوند. بطور مثال برای اراضی تعیین شده در کردان از نقشه برداری هوایی استفاده میشود و ابعاد منطقه کمتر از 250 کیلومتر مربع است.

اصول نقشه برداری ژئودزیک کردان :

نقشه برداری ژئودزیک توسط سازمان نقشه برداری کشور صورت میگیرد. در این نوع بررسی شکل منحنی زمین در نظر گرفته شده است. هدف از بررسی ژئودزیکی تعیین موقعیت دقیق بر روی سطح زمین بوده و نقاطی به عنوان ایستگاه های کنترل به صورت گسترده و فواصل دور برای این موضوع تعبیه گردیده است. در این نوع نقشه برداری، ابعاد اراضی کردان می تواند از 250 کیلومتر مربع نیز بیشتر باشد.

حوزه های اصلی فتوگرامتری :

فتوگرامتری متریک

فتوگرامتری متریک مورد توجه نقشه برداران است زیرا کاربرد آن در تعیین مسافت ها، ارتفاعات، مساحت ها، حجم و غیره است و برای تهیه نقشه های توپوگرافی تهیه شده از اندازه گیری های روی عکس ها استفاده می شود.

فتوگرامتری بصری

فتوگرامتری بصری بر روی تصویر اشیا و اهمیت آنها تمرکز دارد.. هویت شکل، اندازه، الگوهای اجسام در این روش باید در نظر گرفته شود.

تئودولیت

تئودولیت وسیله ای برای اندازه گیری دقیق زاویه های افقی و عمودی است. آنها برای اندازه گیری زاویه های بالاتر 10″ یا 20″ دقیق هستند.

موارد مورد استفاده تئودولیت:

زاویه های افقی

زاویه های عمودی

زاویه انحراف

بلبرینگ مغناطیسی

فاصله افقی بین دو نقطه

ارتفاع عمودی بین دو نقطه

تفاوت در ارتفاع

امروزه تئودولیت جایگزین دستگاه های توتال استیشن (Total Station) شده است و می تواند همان کار را با سهولت بیشتر و نتایج دقیق تر انجام دهد.